Tags

, , , , , ,

Narito ang kumpletong listahan ng irregular verb at kahulugan nito sa tagalog.

Verb 1 Verb 2 Verb 3 Ibig Sabihin
A
abide abided/abode abided 1) tumahan 2) matiis 3) mamalagi
alight alighted/alit alighted/alit 1) umibis 2) makatagpo 3) bumaba
arise arose arisen 1) lumitaw 2) magkaroon 3) tumindig
awake awakened/awoke awakened/awoken 1) gumising 2) malaman
B
backbite backbit backbitten 1) magtsismis 2) manirang-puri sa kapwa
backslide backslid backslidden/backslid 1) manumbalik sa dating sama
be [ am, is, are] was, were been 1) ay 2) maging 3) mabuhay
bear bore born/borne 1) madala 2) makaya 3) agwantahin
beat beat beaten/beat 1) matalo 2) kumumpas 3) bumati
become became become 1) maging 2) mag-angkop 3) mag-agpang
befall befell befallen 1) mangyari 2) sapitin
beget begat/begot begotten 1) mag-anak
begin began begun 1) magsimula 2) simulan 3) umpisahan
behold beheld beheld 1) tumingin 2) tingnan 3) magmasid
bend bent bent 1) yumuko 2) tumungo 3) ikilo
bereave bereaved/bereft bereaved/bereft 1) maulila
beseech besought/beseeched besought/beseeched 1) magsumamo 2) magmakaamo
beset beset beset 1) paligiran 2) dumagsa 3) lumusob
bestrew bestrewed bestrewn/bestrewed
bet bet/betted bet/betted 1) pumusta 2) tumaya 3) makipagpustahan
betake betook betaken 1) pilitin
bethink bethought bethought 1) maglining
bid (farewell) bid/bade bidden 1) tumawad 2) sumali sa subasta 3) magtasa
bid (offer amount) bid bid 1) tumawad 2) sumali sa subasta 3) magtasa
bind bound bound 1) magbigkis 2) magtali 3) gumapos
bite bit bitten 1) kumagat 2) habhabin 3) mang-agat
bleed bled bled 1) dumugo 2) magdugo 3) kunan ng dugo
blow blew blown 1) sumuntok 2) pumalo 3) sumiko
break broke broken 1) baliin 2) sumira 3) mabasag
breed bred bred 1) magparami 2) magpaanak 3) magbunga ng
bring brought brought 1) magdala 2) magsama 3) maging dahilan
broadcast broadcast/broadcasted broadcast/broadcasted 1) magbrodkast 2) magsahimpapawid 3) magkalat
browbeat browbeat browbeaten/browbeat 1) sumindak 2) tumakot
build built built 1) gumawa 2) magtayo 3) magpagawa
burn burned/burnt burned/burnt 1) sumunog 2) masunog 3) sumilab
burst burst burst 1) magputok 2) sumabog 3) sumambulat
bust busted/bust busted/bust 1) pumutok
buy bought bought 1) bumili 2) bilhin 3) bilihin
C
cast cast cast 1) palayasin 2) magbaba 3) magtapon
catch caught caught 1) saluhin 2) abutin 3) sumakay
chide chided/chid chided/chidden 1) suwatan 2) sumumbat 3) sumbatan
choose chose chosen 1) pumili 2) piliin 3) mamili
clap clapped/clapt clapped/clapt 1) pumalakpak 2) palakpakan 3) tumampal
cling clung clung 1) kumapit 2) ikapit 3) kapitan
clothe clothed/clad clothed/clad 1) damtan 2) magpadamit 3) magdamit
colorbreed colorbred colorbred
come came come 1) dumating 2) sumapit 3) lumapit
cost cost cost 1) magkahalaga 2) puminsala 3) makapinsala
creep crept crept 1) gapangin 2) pangilabutan 3) kilabutan
crossbreed crossbred crossbred 1) paghaluin
cut cut cut 1) bawasan 2) putulin 3) magbawas
D
dare dared/durst dared/durst 1) mang-ahas 2) maglakas-loob
daydream daydreamed/daydreamt daydreamed/daydreamt 1) mangarap ng gising
deal dealt dealt 1) makitungo 2) mamigay 3) pakitunguhan
dig dug dug 1) humukay 2) maghukay 3) magdukal
dight dighted/dight dighted/dight
disprove disproved disproved/disproven 1) magpabulaan 2) magpasinungaling 3) pabulaanan
dive (jump head-first) dove/dived dived 1) sumisid 2) tumalon sa tubig 3) tumalon nang una ang gulo
dive (scuba diving) dived/dove dived 1) sumisid 2) tumalon sa tubig 3) tumalon nang una ang gulo
do did done 1) gumawa 2) tuparin 3) tumupad
draw drew drawn 1) gumuhit 2) iguhit 3) maglabas
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt 1) managinip 2) mapanaginip 3) mapangarap
drink drank drunk 1) inumin 2) uminom 3) tumungga
drive drove driven 1) magmaneho 2) maghatid 3) manehohin
dwell dwelt/dwelled dwelt/dwelled 1) tumira 2) tumahan 3) mamahay
E
eat ate eaten 1) kumain 2) kainin 3) kain
enwind enwound enwound
F
fall fell fallen 1) mahulog 2) malaglag 3) mabahagi
feed fed fed 1) pakanin 2) kumpayan 3) magpakain
feel felt felt 1) makaramdam 2) maramdaman 3) madama
fight fought fought 1) labanan 2) lumaban 3) suntukan
find found found 1) mahanap 2) makita 3) maghanap
fit (tailor, change size) fitted/fit fitted/fit 1) bumagay 2) iakma 3) maiakma
fit (be right size) fit/fitted fit/fitted 1) bumagay 2) iakma 3) maiakma
flee fled fled 1) tumakas 2) lumayo 3) magtanan
fling flung flung 1) ihagis 2) pukulin 3) maghagis
fly flew flown 1) lumipad 2) wumagayway 3) iwagayway
forbear forbore forborne 1) magpigil 2) pigilin 3) magtiis
forbid forbade forbidden 1) ipagbawal 2) pagbawalan 3) sawayin
fordo fordid fordone
forecast forecast forecast 1) manghula 2) hulaan 3) humula
forego (also forgo) forewent foregone
foreknow foreknew foreknown
forerun foreran forerun
foresee foresaw foreseen 1) mahulaan 2) hulaan 3) humula
foreshow foreshowed foreshown/foreshowed
forespeak forespoke forespoken
foretell foretold foretold 1) manghula 2) makahula 3) mahulaan
forget forgot forgotten/forgot 1) kalimutan 2) makalimutan 3) makaligtaan
forgive forgave forgiven 1) patawarin 2) magpatawad 3) ipagpatawad
forsake forsook forsaken 1) pabayaan 2) iwan 3) magpabaya
forswear forswore forsworn 1) isumpang aalisin 2) isumpang tatalikuran 3) isumpang puputulin
fraught fraught fraught
freeze froze frozen 1) magyelo 2) papagyeluhin 3) maging yelo
frostbite frostbit frostbitten
G
gainsay gainsaid gainsaid 1) salungatin 2) sumalungat 3) tumutol
get got gotten/got 1) makuha 2) kumuha 3) maging
gild gilded/gilt gilded/gilt 1) magtubog sa ginto 2) itubog sa ginto 3) maglubog sa ginto
give gave given 1) magbigay 2) ibigay 3) ipagkaloob
go went gone 1) pumunta 2) umalis 3) puntahan
grind ground ground 1) durugin 2) gilingin 3) gumiling
grow grew grown 1) maging 2) lumago 3) lumaki
H
hagride hagrode hagridden
halterbreak halterbroke halterbroken
hamstring hamstrung hamstrung 1) pilayan
hand-feed hand-fed hand-fed
handwrite handwrote handwritten
hang hung hung 1) itiwalag 2) magbitin 3) bumitin
hang (kill by hanging) hanged/hung hanged/hung 1) itiwalag 2) magbitin 3) bumitin
have had had 1) mayroon 2) may 3) magkaroon
hear heard heard 1) marinig 2) makarinig 3) makinig
heave heaved/hove heaved/hove 1) maghagis 2) umalsa 3) umumbok
hew hewed hewn/hewed 1) labrahin 2) tabtabin 3) palakulin
hide hid hidden 1) itago 2) magtago 3) ikubli
hit hit hit 1) tamaan 2) matamaan 3) tumama
hold held held 1) humawak 2) magpatuloy 3) magkaroon
hurt hurt hurt 1) saktan 2) makapinsala 3) makasakit
I
inbreed inbred inbred
inlay inlaid inlaid 1) ikalupkop 2) magkalupkop 3) kalupkupan
input input/inputted input/inputted
inset inset inset 1) magsingit 2) singitan 3) magtanim
interbreed interbred interbred 1) magparami
intercut intercut intercut
interlay interlaid interlaid
interset interset interset
interweave interwove/interweaved interwoven/interweaved 1) maghabi
interwind interwound interwound
inweave inwove/inweaved inwoven/inweaved 1) maglala
J
jerry-build jerry-built jerry-built
K
keep kept kept 1) panatilihin 2) itago 3) magtago
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled 1) lumuhod 2) luhuran
knit knitted/knit knitted/knit 1) magniting 2) nitingin 3) ikunot
know knew known 1) kilala 2) makilala 3) kilalanin
L
lade laded laden/laded 1) kargahan
landslide landslid landslid
lay laid laid 1) maglatag 2) ilagay 3) itabi
lead led led 1) pangunahan 2) mamuno 3) umakay
lean leaned/leant leaned/leant 1) umasa 2) kumiling 3) tumagilid
leap leaped/leapt leaped/leapt 1) tumalon 2) lumukso 3) lumundag
learn learned/learnt learned/learnt 1) matuto 2) malaman 3) matutuhan
leave left left 1) umalis 2) lisanin 3) alis
lend lent lent 1) pahiramin 2) magpahiram 3) makaragdag
let let let 1) payagan 2) pahintulutan 3) pabayaan
lie lay lain 1) nasa 2) magsinungaling 3) mahiga
lie (not tell truth) REGULAR lied lied 1) nasa 2) magsinungaling 3) mahiga
light lit/lighted lit/lighted 1) sindihan 2) magpaliwanag 3) ilawan
lip-read lip-read lip-read
lose lost lost 1) mawala 2) mawalan 3) matalo
M
make made made
mean meant meant 1) ibig sabihin 2) mangahulugan 3) ipakahulugan
meet met met 1) matugunan 2) makatugon 3) makilala
misbecome misbecame misbecome 1) hindi bumagay
miscast miscast miscast
miscut miscut miscut
misdeal misdealt misdealt 1) sumapote 2) sapotihin
misdo misdid misdone
mishear misheard misheard 1) makinig nang hindi tama
mishit mishit mishit 1) hindi tumama
mislay mislaid mislaid 1) mawala 2) malimutan ang pinaglagyan 3) maglagay sa ibang lugar
mislead misled misled 1) linlangin 2) iligaw 3) dayain
mislearn mislearned/mislearnt mislearned/mislearnt
misread misread misread 1) bumasa nang hindi wasto 2) magkamali ng basa 3) hindi maunawaan
missay missaid missaid
missend missent missent
misset misset misset
misspeak misspoke misspoken
misspell misspelled/misspelt misspelled/misspelt 1) bumaybay nang pamali
misspend misspent misspent 1) gumasta 2) gastahin nang paloko o sa walang kasaysay
misswear misswore missworn
mistake mistook mistaken 1) magkamali 2) mamali 3) pagkamalan
misteach mistaught mistaught
mistell mistold mistold
misthink misthought misthought
misunderstand misunderstood misunderstood 1) hindi maunawaan o maintindihan 2) mamali 3) magkamali ng pag-unawa
miswear miswore misworn
miswed miswed/miswedded miswed/miswedded
miswrite miswrote miswritten
mow mowed mowed/mown 1) magtabas 2) tabasin 3) gumapas
N
Walang iregular na pandiwa nagsisimula sa titik “N”
O
offset offset offset 1) magpagaan 2) magpaginhawa 3) paginhawahin
outbid outbid outbid 1) madaig sa tawad 2) mataasan sa tawad 3) malaluan sa tawad
outbreed outbred outbred
outdo outdid outdone 1) madaig 2) mahigtan 3) tumalo
outdraw outdrew outdrawn
outdrink outdrank outdrunk
outdrive outdrove outdriven 1) maiwan nang malayo
outfight outfought outfought 1) tumalo sa labanan
outfly outflew outflown
outgrow outgrew outgrown 1) mapagkalakhan 2) makaiwan 3) maiwan
outlay outlaid outlaid
outleap outleaped/outleapt outleaped/outleapt
outlie (not tell truth) REGULAR outlied outlied
output output/outputted output/outputted
outride outrode outridden 1) madaig sa pangangabayo 2) makatagal sa bagyo ang bapor
outrun outran outrun 1) maunahan 2) daigin sa talin 3) matalo sa takbuhan
outsee outsaw outseen
outsell outsold outsold
outshine outshined/outshone outshined/outshone 1) mahigtan sa talino 2) madaig 3) daigin sa talino
outshoot outshot outshot
outsing outsang outsung
outsit outsat outsat
outsleep outslept outslept
outsmell outsmelled/outsmelt outsmelled/outsmelt
outspeak outspoke outspoken 1) magsalita
outspeed outsped outsped
outspend outspent outspent
outspin outspun outspun
outspring outsprang/outsprung outsprung
outstand outstood outstood
outswear outswore outsworn
outswim outswam outswum
outtell outtold outtold
outthink outthought outthought
outthrow outthrew outthrown
outwear outwore outworn 1) magtagal 2) makatagal nang higit kaysa 3) tumagal
outwind outwound outwound
outwrite outwrote outwritten
overbear overbore overborne/overborn 1) magapi
overbid overbid overbid
overbreed overbred overbred
overbuild overbuilt overbuilt 1) magpagawa ng marami
overbuy overbought overbought
overcast overcast overcast 1) magpadilim
overcome overcame overcome 1) magtagumpay 2) pagtagumpayan 3) sumupil
overcut overcut overcut
overdo overdid overdone 1) magmalabis 2) magpakalabis 3) magtrabaho nang labis
overdraw overdrew overdrawn 1) maglarawan nang labis 2) maglabas o kumuha ng kuwaltang higat sa deposito 3) maglabas ng kuwaltang labis sa nararapat
overdrink overdrank overdrunk 1) labis-labis na maglasing
overeat overate overeaten 1) magpakabultak 2) kumain nang labis
overfeed overfed overfed 1) magpakain nang labis
overhang overhung overhung 1) yumungyong 2) yungyungan 3) lukuban
overhear overheard overheard 1) maulinigan 2) marinig nang hindi sinasadya
overlay overlaid overlaid 1) magkalupkop 2) maglatag
overleap overleaped/overleapt overleaped/overleapt
overlie overlay overlain
overpay overpaid overpaid 1) magbayad ng lubhang mataas na halaga
override overrode overridden 1) magpawalang halaga 2) sumuway 3) sumalansang
overrun overran overrun 1) mangalat 2) kumalat at maminsala 3) kumalat
oversee oversaw overseen 1) mamahala 2) pamanihalaan 3) mangasiwa
oversell oversold oversold
overset overset overset 1) magtaob 2) mataob 3) tumaob
oversew oversewed oversewn/oversewed 1) tumahi sa gilid
overshoot overshot overshot
oversleep overslept overslept 1) matulog nang labis 2) makatulog nang labis 3) makatulog nang lampas sa oras
oversow oversowed oversown/oversowed
overspeak overspoke overspoken
overspend overspent overspent 1) gugulin nang marami
overspill overspilled/overspilt overspilled/overspilt
overspin overspun overspun
overspread overspread overspread 1) magpalaganap
overspring oversprang/oversprung / oversprung
overstand overstood overstood
overstrew overstrewed overstrewn/overstrewed
overstride overstrode overstridden
overstrike overstruck overstruck
overtake overtook overtaken 1) abutan 2) umabot 3) abutin
overthink overthought overthought
overthrow overthrew overthrown 1) ibagsak 2) maigupo 3) magtumba
overwear overwore overworn
overwind overwound overwound 1) magsusi nang labis
overwrite overwrote overwritten 1) muling sumulat
P
partake partook partaken 1) makibahagi 2) makisali 3) makisalo
pay paid paid 1) magbayad 2) bayaran 3) magbigay
plead pleaded/pled pleaded/pled 1) makiusap 2) ipakiusap 3) magmatwid
prebuild prebuilt prebuilt
predo predid predone
premake premade premade
prepay prepaid prepaid 1) magbayad nang adelantado
presell presold presold
preset preset preset
preshrink preshrank preshrunk
presplit presplit presplit
proofread proofread proofread
prove proved proven/proved 1) patunayan 2) mapatunayan 3) subukin
put put put 1) ilagay 2) maglagay 3) magpahayag
Q
quick-freeze quick-froze quick-frozen 1) mabilis na magpalamig
quit quit/quitted quit/quitted 1) huminto 2) umalis 3) tumigil
R
read read (sounds like “red”) read (sounds like “red”) 1) basahin 2) magbasa 3) bumasa
reawake reawoke reawaken
rebid rebid rebid
rebind rebound rebound 1) magbalat na muli 2) magbalat na panibago 3) pabalatang muli
rebroadcast rebroadcast/rebroadcasted rebroadcast/rebroadcasted
rebuild rebuilt rebuilt 1) muling itayo 2) gawing muli
recast recast recast 1) magmoldeng muli 2) imoldeng muli 3) moldihing muli
recut recut recut
redeal redealt redealt
redo redid redone 1) gumawang muli
redraw redrew redrawn
reeve reeved/rove reeved/rove
refit (replace parts) refit/refitted refit/refitted 1) magkumpuni
refit (retailor) refitted/refit refitted/refit 1) magkumpuni
regrind reground reground
regrow regrew regrown
rehang rehung rehung
rehear reheard reheard
reknit reknitted/reknit reknitted/reknit
relay (for example tiles) relaid relaid 1) maghatid
relay (pass along) REGULAR relayed relayed 1) maghatid
relearn relearned/relearnt relearned/relearnt
relight relit/relighted relit/relighted 1) magsinding muli
remake remade remade 1) gumawang muli 2) gawing muli
rend rent/rended rent/rended 1) punitin 2) pigtasin 3) pamigtas
repay repaid repaid 1) bayaran 2) magbayad 3) gamanti
reread reread reread
rerun reran rerun
resell resold resold 1) magbiling muli
resend resent resent
reset reset reset 1) maglagay na muli
resew resewed resewn/resewed
retake retook retaken 1) muling kunan 2) pagkuhang ng larawan 3) kunang muli
reteach retaught retaught
retear retore retorn
retell retold retold
rethink rethought rethought 1) umisip na muli
retread retread retread 1) magritred
retrofit retrofitted/retrofit retrofitted/retrofit
rewake rewoke/rewaked rewaken/rewaked
rewear rewore reworn
reweave rewove/reweaved rewoven/reweaved
rewed rewed/rewedded rewed/rewedded
rewet rewet/rewetted rewet/rewetted
rewin rewon rewon
rewind rewound rewound
rewrite rewrote rewritten 1) sulating muli 2) sulating panibago 3) isulat nang panibago
rid rid rid 1) paalisin 2) makapagpaalis 3) makapagpawala
ride rode ridden 1) sumakay 2) masupil 3) magsakay
ring rang rung 1) tumelepono 2) tumunog 3) tumugtog
rise rose risen 1) tumaas 2) bumangon 3) tumindig
rive rived riven/rived
roughcast roughcast roughcast
run ran run 1) tumakbo 2) patakbuhin 3) magpatakbo
S
sand-cast sand-cast sand-cast
saw sawed sawed/sawn 1) nakita 2) nakakita 3) maglagari
say said said 1) sabihin 2) sinasabi 3) magsabi
see saw seen 1) makita 2) tingnan 3) makakita
seek sought sought 1) maghanap 2) humanap 3) hanapin
self-feed self-fed self-fed
self-sow self-sowed self-sown/self-sowed
sell sold sold 1) ibenta 2) ipagbili 3) magtinda
send sent sent 1) magpadala 2) ipadala 3) padalhan
set set set 1) itakda 2) magtakda 3) ilagay
sew sewed sewn/sewed 1) tumahi 2) tahiin 3) magtahi
shake shook shaken 1) kalugin 2) magkalog 3) kumalog
shave shaved shaved/shaven 1) ahitin 2) ahitan 3) umahit
shear sheared sheared/shorn 1) gupitin 2) maggupit 3) gumupit
shed shed shed 1) malaglag 2) dumaloy 3) padanakin
shine shined/shone shined/shone 1) lumiwanag 2) kuminang 3) sumikat
shit shit/shat/shitted shit/shat/shitted
shoe shoed/shod shoed/shod 1) magbakal 2) bakalan 3) nasa kalagayan ng iba
shoot shot shot 1) bumaril 2) tumudla 3) tudlain
show showed shown/showed 1) ipakita 2) magpakita 3) makita
shrink shrank/shrunk shrunk 1) umurong 2) mangurong 3) umikli
shrive shrived/shrove shriven
shut shut shut 1) magkulong 2) isara 3) ikulong
sight-read sight-read sight-read
sing sang sung 1) kumanta 2) kantahin 3) kantahan
sink sank/sunk sunk 1) malunod 2) mabuwal 3) mapasubsob
sit sat sat 1) umupo 2) maupo 3) paupuin
skywrite skywrote skywritten
slay (kill) slew/slayed slain/slayed 1) patayin 2) pumatay 3) kitlan ng buhay
slay (amuse) REGULAR slayed slayed 1) patayin 2) pumatay 3) kitlan ng buhay
sleep slept slept 1) matulog 2) tumulog 3) magpatulog
slide slid slid 1) padausdusin 2) magpadulas 3) padulasin
sling slung slung 1) tumirador 2) manirador 3) tiradurin
slink slinked/slunk slinked/slunk 1) tumalilis 2) talilisan
slit slit slit 1) pumunit 2) punitin 3) maglaslas
smell smelled/smelt smelled/smelt 1) umamoy 2) maamuyan 3) mangamoy
smite smote smitten/smote 1) umusig 2) usigin 3) magahis
sneak sneaked/snuck sneaked/snuck 1) lumabas nang panakaw 2) pumasok nang panakaw o palihim 3) sumubuk-subok
sow sowed sown/sowed 1) maghasik 2) magpunla 3) punlaan
speak spoke spoken 1) magsalita 2) sabihin 3) kausapin
speed sped/speeded sped/speeded 1) pabilisin 2) magpabilis 3) tumulin
spell spelled/spelt spelled/spelt 1) baybayin 2) magbaybay 3) humaliling pansamantala
spend spent spent 1) gumastos 2) gastahin 3) magpalipas
spill spilled/spilt spilled/spilt 1) magbubo 2) mabubo 3) magtapon
spin spun spun 1) painugin 2) paikutin 3) sulirin
spit spit/spat spit/spat 1) dumura 2) maglaway 3) magbuga
split split split 1) magbyak 2) tipakin 3) biyakin
spoil spoiled/spoilt spoiled/spoilt 1) palayawin 2) masira 3) sirain
spoon-feed spoon-fed spoon-fed 1) pakanin
spread spread spread 1) kumalat 2) magkalat 3) ikalat
spring sprang/sprung sprung 1) bumukal 2) sumibol 3) umigkas
stall-feed stall-fed stall-fed
stand stood stood 1) tumayo 2) tumindig 3) manindigan
stave staved/stove staved/stove 1) palusutin 2) mabutas 3) mapawi
steal stole stolen 1) magnakaw 2) nakawin 3) kupitin
stick stuck stuck 1) manatili 2) magtaguyod 3) dumikit
sting stung stung 1) kumagat 2) manduro 3) kagatin
stink stunk/stank stunk 1) bumantot 2) mangamoy 3) mamaho
strew strewed strewn/strewed 1) isabog 2) sabugan 3) magbudbod
stride strode stridden 1) sumaklang 2) sumaklay 3) lumakad na ang hakbang ay mahahaba
strike (delete) struck stricken 1) hampasin 2) matamaan 3) magwelga
strike (hit) struck struck/stricken 1) hampasin 2) matamaan 3) magwelga
string strung strung 1) tuhugin 2) magtuhog 3) maghimay
strip stripped/stript stripped/stript
strive strove/strived striven/strived 1) magsikap 2) magsumikap 3) magpunyagi
sublet sublet sublet 1) magpaupa ng isang bagay na inuupahan 2) paupahan ang isang bagay na inuupahan
sunburn sunburned/sunburnt sunburned/sunburnt
swear swore sworn 1) isumpa 2) sumumpa 3) pasumpain
sweat sweat/sweated sweat/sweated 1) magpawis 2) pawisan 3) pagpawisan
sweep swept swept 1) magwalis 2) walsan 3) walisan
swell swelled swollen/swelled 1) mamintog 2) mamaga 3) pumintog
swim swam swum 1) lumangoy 2) paglangoy 3) maglangoy
swing swung swung 1) umugoy 2) magduyan 3) tumayuntayon
T
take took taken 1) kumuha 2) kunin 3) dalhin
teach taught taught 1) magturo 2) turuan 3) ituro
tear tore torn 1) pilasin 2) punitin 3) mapunit
telecast telecast telecast 1) matelekast
tell told told 1) sabihin 2) sabihan 3) magsabi
test-drive test-drove test-driven
test-fly test-flew test-flown
think thought thought 1) maisip 2) umisip 3) magdilidili
thrive thrived/throve thrived/thriven 1) umunlad 2) magtagumpay 3) maging maunlad
throw threw thrown 1) itapon 2) magtapon 3) ihagis
thrust thrust thrust 1) ulusin 2) itulak 3) magduldol
tread trod trodden/trod 1) lakarin 2) maglakad 3) tapakan
troubleshoot troubleshot troubleshot
typecast typecast typecast 1) pumili ng aktor
typeset typeset typeset
typewrite typewrote typewritten 1) magmakinilya 2) makinilyahin 3) sulatin sa makinilya
U
unbear unbore unborn/unborne
unbend unbent unbent 1) maglubay 2) magpaigkas 3) paigkasin
unbind unbound unbound 1) kalagin 2) kalagan 3) magkalag
unbuild unbuilt unbuilt 1) gibain
unclothe unclothed/unclad unclothed/unclad 1) maghubad
underbid underbid underbid 1) dumaig sa subasta 2) tumalo sa subasta 3) talunin sa subasta
underbuy underbought underbought
undercut undercut undercut 1) putulin
underfeed underfed underfed 1) gutumin
undergo underwent undergone 1) magdanas 2) tumikim 3) matikman
underlay underlaid underlaid 1) sapinan 2) sapnan
underlet underlet underlet
underlie underlay underlain 1) pumailalim 2) maging saligan 3) maging batayan
underrun underran underrun
undersell undersold undersold 1) magbili nang mababa kaysa iba 2) ipagbili nang mababa kaysa iba
undershoot undershot undershot
underspend underspent underspent
understand understood understood 1) maunawaan 2) maintindihan 3) unawain
undertake undertook undertaken 1) gumawa 2) isagawa 3) idaos
underthrust underthrust underthrust
underwrite underwrote underwritten 1) magpasiguro ng ari-arian 2) ipasiguro ang ari-arian 3) isiguro ang ari-arian
undo undid undone 1) kalagan 2) kalagin 3) magkalag
undraw undrew undrawn 1) itabi
unfreeze unfroze unfrozen 1) tumunaw
unhang unhung unhung
unhide unhid unhidden
unhold unheld unheld
unknit unknitted/unknit unknitted/unknit
unlade unladed unladen/unladed
unlay unlaid unlaid
unlead REGULAR unleaded unleaded
unlearn unlearned/unlearnt unlearned/unlearnt 1) makalimot
unmake unmade unmade 1) wasakin
unreeve unreeved/unrove unreeved/unrove
unsay unsaid unsaid 1) tumanggi
unsew unsewed unsewn/unsewed
unsling unslung unslung
unspin unspun unspun
unstick unstuck unstuck
unstring unstrung unstrung
unswear unswore unsworn
unteach untaught untaught
unthink unthought unthought
unweave unwove/unweaved unwoven/unweaved
unwind unwound unwound 1) magkalas sa pagkakaikid 2) kalasin sa pagkakabalumbon 3) makalas sa pagkakaikid
unwrite unwrote unwritten
uphold upheld upheld 1) pagtibayin 2) magdala 3) ayunan
upset upset upset 1) guluhin 2) kaguluhan 3) tumaob
V
vex vexed/vext vexed/vext 1) yamutin 2) makayamot 3) mayamot
W
wake woke/waked woken/waked 1) gisingin 2) gumising 3) magising
waylay waylaid waylaid 1) abatan 2) harangin 3) tumambang
wear wore worn 1) magsuot 2) isuot 3) gumamit
weave wove/weaved woven/weaved 1) maghabi 2) lalahin 3) pagsamahin
wed wed/wedded wed/wedded 1) magsama 2) pakasalan 3) pagsamahin
weep wept wept 1) umyak 2) maluha 3) mapaiyak
wet wet/wetted wet/wetted 1) mabasa 2) basain 3) magbasa
whet REGULAR whetted whetted 1) ihasa 2) magtagis 3) magpasabik
win won won 1) manalo 2) magwagi 3) makuha
wind wound wound 1) magpahapo 2) susian 3) mahapo
withdraw withdrew withdrawn 1) bawiin 2) umalis 3) magwithdraw
withhold withheld withheld 1) pigilin 2) magkait 3) pagkaitan
withstand withstood withstood 1) tumagal 2) matagalan 3) makatagal
wring wrung wrung 1) pigain 2) mamilpit 3) mamilipit
write wrote written 1) isulat 2) magsulat 3) sumulat
X
Walang iregular na pandiwa nagsisimula sa titik “X”
Y
Walang iregular na pandiwa nagsisimula sa titik “Y”
Z
Walang iregular na pandiwa nagsisimula sa titik “Z”
Advertisements